Generalforsamling 2021

Generalforsamling BBK

Brejning Båd Klub.

Generalforsamling.

Der indkaldes herved til BBKs ordinære generalforsamling,

Tirsdag d. 23 marts 2021 kl. 19.00 I klubhuset på havnen hvis myndighederens COVID-19 anbefalinger tillader det.

Ellers bliver mødet afholdt som online generalforsamling, vi vender tilbage med det information omkring dette når vi nærmer os datoen for generalforsamling, dog senest 8 dage før.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
mail: formand@bbk-brejning.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen BBK

Generalforsamling FBL

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Brejning Lystbådehavn torsdag den 18. marts 2021 kl. 19.00. 

Generalforsamlingen vil blive afholdt i klubhuset, hvis myndighedernes COVID-19 anbefalinger tillader det. Hvis ikke Generalforsamlingen kan afholdes fysisk afvikles den virtuelt. Information vedrørende de praktiske forhold vil blive sendt ud senest den 11. marts. Der vil være mulighed for at deltage i en test et par dage før generalforsamlingen. 

Dagsordenen for Generalforsamlingen er ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
4. Eventuelle forslag. 
5. Fremlæggelse af budget til orientering. 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 
6 a. Formand (lige årstal). 
6 b. Kasserer (Ulige årstal). Martin Oehlenschlæger modtager ikke genvalg 
6 c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (2). 
1 medlem afgår på lige årstal 
1 medlem afgår på ulige årstal. Lars Dyhr er ikke længere valgbar 
Alle valg til bestyrelsen er for en toårig periode. 
Genvalg kan finde sted. 
6 d. Valg af 2 suppleanter for en etårig periode. 
7. Valg af ekstern revisor og 2 bilagskontrollanter. 
8. Eventuelt. 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal i skriftlig form og af forslagsstiller i underskrevet stand tilsendes bestyrelsen (gabille2@gmail.com) senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

PS: Har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet og få indflydelse på havnens fremtid, enten som kasserer, bestyrelsesmedlem eller suppleant så henvend dig til Formanden Christian Gaardestrup 42 13 10 03 hurtigst muligt.